Contact Us

Kontakt z nami


tel./fax: +48 74 867 14 50
Godziny otwarcia

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 
8.00-15.00

Godziny otwarcia

 

00 800 67 89 1011

 

maxlift

Jesteś na stronie:

O nas

O nas
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Kłodzko  działa przy Dolnośląskiej Izbie Rolniczej

Naszą misją jest zapewnienie lokalnej obecność wszystkim instytucjom Unii Europejskiej. Współpraca z  partnerami społecznymi czynnie zaangażowanymi w działalność informacyjną. Uzupełniamy i wspieramy prace Przedstawicielstw Komisji Europejskiej i Biur Informacyjnych Parlamentu Europejskiego na poziomie lokalnym i regionalnym.

Więcej…
Jesteśmy na Facebooku

Erasmus+

Kształcenie, szkolenie, młodzież i sport to dziedziny, które mogą znacząco przyczynić się do sprostania głównym wyzwaniom, przed jakimi stoi Europa zarówno obecnie, jak i w przyszłości. W ramach strategii „Europa 2020” wspomniane dziedziny uznano za główne czynniki umożliwiające przezwyciężenie kryzysu społeczno- ekonomicznego, z jakim zmagają się państwa europejskie, pobudzenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz wspieranie sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego. W tym kontekście Erasmus+ stanowi program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014–2020. Ma on na celu sprostanie poniższym wyzwaniom.

Fungalor
Onychomycosis finally defeated!
https://phytonutrition-sante.com/pl/fungalor-opinie/


Walka z rosnącym bezrobociem, w szczególności wśród osób młodych, stała się jednym z najpilniejszych zadań rządów europejskich. Zbyt wiele osób młodych wcześnie kończy naukę i naraża się na wysokie ryzyko bezrobocia. Na takie samo ryzyko narażonych jest wielu dorosłych pracowników o niskich kwalifikacjach. Silne i sprawnie funkcjonujące systemy kształcenia i szkolenia oraz programy na rzecz młodzieży mogą przyczynić się do przezwyciężenia wspomnianych wyzwań, zapewniając obywatelom umiejętności wymagane na rynku pracy i w ramach konkurencyjnej gospodarki. Kolejne wyzwanie dotyczy rozwoju kapitału społecznego wśród osób młodych, wzmacniania pozycji osób młodych oraz ich zdolności w zakresie aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie, zgodnie z postanowieniami traktatu lizbońskiego w celu „zachęcania młodzieży do uczestnictwa w demokratycznym życiu Europy”. Do przedmiotowej kwestii można się również odnieść za pomocą działań z zakresu uczenia się pozaformalnego mających na celu podnoszenie umiejętności i kompetencji osób młodych oraz zwiększanie ich aktywności obywatelskiej. Promowanie systemowych reform w krajach uczestniczących zgodnie z ustaleniami na szczeblu Unii Europejskiej wymaga wyraźnego przywództwa oraz wspólnej wizji organów i zainteresowanych stron, prowadzących do współpracy na wszystkich szczeblach za pośrednictwem szeregu dostępnych instrumentów. Ponadto konieczne jest zapewnienie organizacjom młodzieżowym i osobom pracującym z młodzieżą możliwości szkolenia i współpracy w celu rozwijania ich profesjonalizmu i nadania pracy z młodzieżą wymiaru europejskiego. Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać starania krajów uczestniczących w programie na rzecz efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału ludzkiego i społecznego Europy, potwierdzając jednocześnie zasadę uczenia się przez całe życie przez powiązanie wsparcia na rzecz uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego w dziedzinach kształcenia, szkolenia i sportu. Program zwiększa również możliwości z zakresu współpracy i mobilności dotyczące krajów partnerskich, przede wszystkim w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży.
Ostelife
Osteoarthritis - the rescue!
https://phytonutrition-sante.com/pl/ostelife-opinie/


W ramach jednego z nowych elementów wprowadzonych w traktacie lizbońskim Erasmus+ będzie również wspierać działania z zakresu sportu powszechnego w krajach uczestniczących w programie oraz promować europejską współpracę polityczną w dziedzinie sportu. W programie będzie się promować tworzenie i rozwój europejskich sieci, zapewniając możliwości współpracy między zainteresowanymi stronami oraz wymianę i transfer wiedzy i know-how w różnych obszarach dotyczących sportu i aktywności fizycznej. Ta wzmocniona współpraca przyniesie wyraźne pozytywne skutki pod względem rozwijania potencjału kapitału ludzkiego w Europie, przyczyniając się do ograniczenia kosztów społecznych i gospodarczych braku aktywności fizycznej. Ogółem w ramach programu wspierane będą działania, współpraca i narzędzia spójne z celami strategii „Europa 2020” i jej inicjatywami przewodnimi, takimi jak Mobilna młodzież i Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia. Program przyczyni się również do realizacji celów strategii ET 2020, strategii UE na rzecz młodzieży i działań zewnętrznych Unii Europejskiej. Ponadto w programie wspiera się priorytety polityki ustalone na szczeblu europejskim w ramach otwartych metod koordynacji. Przedmiotowa inwestycja w kapitał ludzki przyniesie korzyści osobom fizycznym, instytucjom, organizacjom i całemu społeczeństwu, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego oraz zapewniając dobrobyt i włączenie społeczne w Europie i poza jej granicami.

Przewodnik w j. polskim

strona internetowa

Kalendarz

Punkty Europe Direct w Polsce

Punkty Europe Direct w Polsce.