• Komisja Europejska zainaugurowała europejski paszport umiejętności w sektorze hotelarsko-gastronomicznym, czyli narzędzie opracowane w celu ułatwienia kontaktów między osobami poszukującymi pracy i pracodawcami w tym sektorze w Europie. Paszport jest dostępny we wszystkich językach urzędowych UE. W przyszłości zostanie rozszerzony na inne sektory.

  • Przez 27 lat program Erasmus umożliwił studentom pobyt za granicą, poszerzanie horyzontów i podnoszenie kwalifikacji. Promowane dzięki niemu umiejętności nie tylko przyczyniają się do ukształtowania wśród młodych ludzi poczucia przynależności do europejskiej rodziny, lecz również zwiększają ich szanse na zatrudnienie i poprawiają perspektywy kariery.

  • System będzie dostarczał informacji w czasie rzeczywistym. Satelity umieszczone na orbicie w ubiegłym tygodniu są czynne i kontrolowane przez Centrum Operacji ESA w Darmstadt, Niemcy. 

Contact Us

Kontakt z nami


tel./fax: +48 74 867 14 50
Godziny otwarcia

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 
8.00-15.00

Godziny otwarcia

 

00 800 67 89 1011

 

chocolate slim

Jesteś na stronie:

O nas

O nas
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Kłodzko  działa przy Dolnośląskiej Izbie Rolniczej

Naszą misją jest zapewnienie lokalnej obecność wszystkim instytucjom Unii Europejskiej. Współpraca z  partnerami społecznymi czynnie zaangażowanymi w działalność informacyjną. Uzupełniamy i wspieramy prace Przedstawicielstw Komisji Europejskiej i Biur Informacyjnych Parlamentu Europejskiego na poziomie lokalnym i regionalnym.

Więcej…
Jesteśmy na Facebooku

Priorytety Komsji Europejskiej

Włącz się do debaty  Zarządzanie gospodarką  Europa 2020

Europe Direct Kłodzko - Aktualności:

Swobodny przepływ pracowników - nowe przepisy

Rada Ministrów UE przyjęła dyrektywę mającej na celu zapewnienie lepszego egzekwowania na szczeblu krajowym prawa obywateli UE do podejmowania pracy w innym państwie członkowskim. Nowe przepisy zaproponowane przez Komisję Europejską w kwietniu 2013 r., mają na celu zniwelowanie różnicy między teorią a rzeczywistością i ułatwienie osobom pracującym lub poszukującym pracy w innym kraju korzystanie ze swoich praw w praktyce.Państwa członkowskie mają obecnie dwa lata na wdrożenie przepisów na poziomie krajowym.

Dyrektywa zobowiąże państwa członkowskie do zapewnienia następujących elementów:

Titan gel
You have a problem with erection? Not only you!
https://phytonutrition-sante.com/pt-pt/titan-gel-comentarios/


• wyznaczenia co najmniej jednego organu krajowego do udzielania unijnym pracownikom migrującym wsparcia i pomocy prawnej w zakresie egzekwowania ich praw;

• skutecznej ochrony prawnej w odniesieniu do praw pracowników (w tym m.in. ochrony przed wiktymizacją unijnych pracowników migrujących próbujących dochodzić swoich praw) oraz

• łatwo dostępnych informacji w więcej niż jednym języku UE na temat praw przysługujących pracownikom migrującym w UE oraz osom poszukującym pracy.

Zasady te przyniosą korzyści mobilnym pracownikom, ale także pracodawcom, którzy będą lepiej poinformowani w przypadku zatrudniania osób z innego kraju UE.

Niezależnie od tych nowych przepisów Komisja Europejska, będzie też w dalszym ciągu w razie konieczności wszczynać postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom przez państwa członkowskie, których przepisy krajowe nie są zgodne ze zobowiązaniami wynikającymi z prawa UE.

Prawo obywateli UE do pracy w innym państwie członkowskim zostało ustanowione w art. 45 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFEU) i obejmuje m.in. prawo do równego traktowania bez względu na przynależność państwową w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków pracy. W rozporządzeniu (UE) nr 492/2011 wymieniono szczegółowo prawa wynikające ze swobodnego przepływu pracowników i określono konkretne dziedziny, w których zabroniona jest dyskryminacja ze względu na przynależność państwową, zwłaszcza jeśli chodzi o:

• dostęp do zatrudnienia,

• warunki pracy,

• przywileje socjalne i podatkowe,

• dostęp do szkolenia,

• członkostwo w związkach zawodowych,

• mieszkalnictwo,

• dostęp dzieci do edukacji.Obecnie 3,3 proc. siły roboczej w UE, a więc 8 mln osób, mieszka i pracuje w innym państwie członkowskim. Oprócz tego 1,2 mln ludzi pracuje w kraju UE innym niż ich kraj zamieszkania. Jednak osobom pracującym lub pragnącym podjąć pracę w innym kraju często brakuje informacji na temat ich praw w przyjmującym państwie członkowskim; mogą oni też napotykać trudności w dostępie do pracy lub uzyskaniu takich samych warunków pracy i przywilejów socjalnych jak pracownicy krajowi. Również pracodawcy (zarówno publiczni, jak i prywatni), a także władze publiczne mają często niewystarczającą wiedzę o prawach mobilnych pracowników. Pomoc, na którą mogą liczyć na poziomie krajowym unijni pracownicy mobilni w zakresie egzekwowania swoich praw, jest bardzo zróżnicowana.

Często spotykane praktyki dyskryminacyjne obejmują m.in.:

• inne warunki rekrutacji;

• uzależnianie dostępu do niektórych stanowisk od posiadanego obywatelstwa;

• odmienne warunki pracy w praktyce (np. dotyczące wynagrodzenia, perspektyw zawodowych i zaszeregowania);

• problemy związane z dostępem do przywilejów socjalnych, podlegającym warunkom, które łatwiej spełnić jest obywatelom państwa przyjmującego niż obywatelom innych państw UE (np. wymóg stałego miejsca zamieszkania);

• kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zdobyte w innych państwach członkowskich nie są brane pod uwagę albo są brane pod uwagę w inny sposób.

Swobodny przepływ pracowników jest nie tylko zasadniczym elementem jednolitego rynku UE, ale jest też źródłem korzyści dla wszystkich państw UE. Mobilność może pomóc w obniżeniu wysokiej stopy bezrobocia w niektórych państwach członkowskich, a a równocześnie w uzupełnieniu niedoborów siły roboczej i umiejętności w innych państwach. 

Przeprowadzane badania niezmiennie wykazywały, że mobilni pracownicy są źródłem korzyści dla państw przyjmujących. Pracownicy mobilni uzupełniają niedobory krajowej siły roboczej, częściej są czynnie zatrudnieni, a ponieważ są oni zwykle w wieku produkcyjnym i w związku z tym średnia ich wieku jest niższa, niż w przypadku ludności kraju przyjmującego, rzadziej korzystają oni ze świadczeń socjalnych i są zazwyczaj płatnikami netto do budżetu państwa. Wysyłając do domu część swoich dochodów, pracownicy mobilni zapewniają także znaczące wsparcie dla popytu krajowego, inwestycji i przedsiębiorczości w swoim kraju pochodzenia.

więcej

Zatrudnienia, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Kalendarz

Punkty Europe Direct w Polsce

Punkty Europe Direct w Polsce.