• Komisja Europejska zainaugurowała europejski paszport umiejętności w sektorze hotelarsko-gastronomicznym, czyli narzędzie opracowane w celu ułatwienia kontaktów między osobami poszukującymi pracy i pracodawcami w tym sektorze w Europie. Paszport jest dostępny we wszystkich językach urzędowych UE. W przyszłości zostanie rozszerzony na inne sektory.

  • Przez 27 lat program Erasmus umożliwił studentom pobyt za granicą, poszerzanie horyzontów i podnoszenie kwalifikacji. Promowane dzięki niemu umiejętności nie tylko przyczyniają się do ukształtowania wśród młodych ludzi poczucia przynależności do europejskiej rodziny, lecz również zwiększają ich szanse na zatrudnienie i poprawiają perspektywy kariery.

  • System będzie dostarczał informacji w czasie rzeczywistym. Satelity umieszczone na orbicie w ubiegłym tygodniu są czynne i kontrolowane przez Centrum Operacji ESA w Darmstadt, Niemcy. 

Contact Us

Kontakt z nami


tel./fax: +48 74 867 14 50
Godziny otwarcia

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 
8.00-15.00

Godziny otwarcia

 

00 800 67 89 1011

 

mibiomi patches

Jesteś na stronie:

O nas

O nas
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Kłodzko  działa przy Dolnośląskiej Izbie Rolniczej

Naszą misją jest zapewnienie lokalnej obecność wszystkim instytucjom Unii Europejskiej. Współpraca z  partnerami społecznymi czynnie zaangażowanymi w działalność informacyjną. Uzupełniamy i wspieramy prace Przedstawicielstw Komisji Europejskiej i Biur Informacyjnych Parlamentu Europejskiego na poziomie lokalnym i regionalnym.

Więcej…
Jesteśmy na Facebooku

Priorytety Komsji Europejskiej

Włącz się do debaty  Zarządzanie gospodarką  Europa 2020

Europe Direct Kłodzko - Aktualności:

Równość płci - Raport Komisji Europejskiej

W 2013 r. Komisja Europejska kontynuowała działania na rzecz zwiększenia równości płci, w tym w celu zlikwidowania różnic w zatrudnieniu, wynagrodzeniach oraz wysokości emerytur kobiet i mężczyzn, zwalczania przemocy oraz w celu propagowania równości w procesach decyzyjnych. Wysiłki te opłaciły się: osiągnięto wyraźny postęp w kwestii zmniejszenia różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, przede wszystkim za sprawą inicjatywy Komisji na rzecz poprawy przejrzystości płac, oraz w kwestii zwiększenia liczby kobiet zasiadających w zarządach spółek. Takie są ustalenia rocznego sprawozdania Komisji na temat równości płci, opublikowanego wraz z rocznym sprawozdaniem na temat praw podstawowych. Pozostało jednak jeszcze wiele do zrobienia: przy obecnym tempie zmian unijny cel zakładający, że odsetek pracujących kobiet powinien wynosić 75 proc., zostanie osiągnięty za niemal 30 lat, równość wynagrodzenia stanie się faktem za 70 lat, a parytet płci w parlamentach narodowych (co najmniej 40-procentowa obecność obu płci) – za 20 lat.„Europa propaguje równość płci od 1957 r. – dążenie to leży w naturze Unii Europejskiej, a kryzys gospodarczy jej nie zmienił. Dla Europejczyków, równość płci nie jest jedną z możliwych opcji ani luksusem – jest to absolutna konieczność. Możemy być dumni z tego, co Unia Europejska osiągnęła w ostatnich latach. Równość płci to nie odległe marzenie, ale w coraz większym stopniu europejska rzeczywistość”. Według rocznego sprawozdania na temat równości płci zróżnicowanie ze względu na płeć znacznie się zmniejszyło w ubiegłych latach, jednak postępy nie są jednakowe we wszystkich państwach członkowskich i w pewnych obszarach nadal utrzymują się różnice, co szkodzi europejskiej gospodarce.

Tematyka sprawozdania obejmuje pięć priorytetów Strategii Komisji Europejskiej na rzecz równości mężczyzn i kobiet na lata 2010–2015: równości pod względem niezależności ekonomicznej; równej płacy za tę samą pracę i pracę o równej wartości; równości w procesach decyzyjnych; zapewnieniu godności i integralności, wyeliminowaniu przemocy na tle płciowym, równości płci w polityce działań zewnętrznych oraz na kwestiach horyzontalnych.

Osiągnięte rezultaty:

• Zwiększenie wskaźnika zatrudnienia kobiet: wskaźnik ten wzrósł w UE do 63 proc. – w 2002 r. wynosił on 58 proc. Do tego wzrostu przyczyniło się finansowanie unijne: w latach 2007–2013 na inwestycje w placówki opieki nad dziećmi i wspieranie uczestnictwa kobiet w rynku pracy przeznaczono szacunkową kwotę 3,2 mld euro z funduszy strukturalnych, co wywołało znaczny efekt mnożnikowy.

• Zmniejszenie różnicy w wynagrodzeniach, która w skali całej UE wciąż utrzymuje się na poziomie 16,4 proc.: Komisja Europejska zintensyfikowała działania, rozpowszechniając wiedzę na temat utrzymujących się różnic, ustanawiając Dzień Równości Wynagrodzeń i monitorując stosowanie przepisów dotyczących równego traktowania kobiet i mężczyzn. W marcu 2014 r. Komisja wezwała również państwa członkowskie do dalszych postępów, wydając zalecenie dotyczące poprawy przejrzystości płac w celu zmniejszenia różnic w wynagrodzeniach.

• Jak przebić szklany sufit?: wniosek Komisji Europejskiej w sprawie dyrektywy dotyczącej zapewnienia do 2020 r. 40-procentowej obecności słabiej reprezentowanej płci na stanowiskach członków zarządu niepełniących funkcji wykonawczych z powodzeniem przeszedł kolejne etapy procesu legislacyjnego i uzyskał w listopadzie 2013 r. silne poparcie Parlamentu Europejskiego. W konsekwencji, już od momentu ogłoszenia przez Komisję w październiku 2010 r. możliwości wprowadzenia przepisów w tej dziedzinie zaobserwowano stały wzrost liczby kobiet zasiadających w zarządach spółek: z 11 proc. w 2010 r. do 17,8 proc. w 2014 r.; tempo wzrostu było czterokrotnie szybsze niż w latach 2003–2010.

• W 2013 r. UE podjęła działania w celu ochrony kobiet i dziewcząt przed przemocą na tle płciowym przez wprowadzenie przepisów, praktycznych środków dotyczących praw ofiar i obszernego pakietu działań politycznych przeciwko okaleczaniu żeńskich narządów płciowych. UE współfinansowała również 14 krajowych rządowych kampanii skierowanych przeciwko przemocy na tle płciowym (przydzielone środki to 3,7 mln euro), a także projekty prowadzone przez organizacje pozarządowe, na które UE przeznaczyła 11,4 mln euro.• Opieka nad dziećmi: Od 2007 r. odsetek dzieci korzystających z formalnych placówek opieki znacznie wzrósł (z 26 proc. w 2007 r. do 30 proc. w 2011 r. w przypadku dzieci poniżej trzeciego roku życia i z 81 proc. do 86 proc. w przypadku dzieci w wieku od trzech lat do rozpoczęcia obowiązkowej nauki szkolnej). 

Wyzwania w najbliższym okresie:

• Mimo iż 60 proc. absolwentów szkół wyższych to kobiety, ich godzinne wynagrodzenie jest nadal niższe o 16 proc. od wynagrodzenia mężczyzn. Ponadto częściej pracują one w niepełnym wymiarze czasu pracy (32 proc. kobiet w porównaniu z 8,2 proc. mężczyzn) i przerywają karierę zawodową, aby zająć się osobami wymagającymi opieki. W rezultacie różnica w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn wynosi 39 proc.. Wdowy i osoby samotnie wychowujące dzieci – głównie matki – są grupą w szczególnie trudnej sytuacji – ponad jedna trzecia takich osób uzyskuje niewystarczające dochody.

• Choć wskaźnik zatrudnienia kobiet wzrósł, wynosi on nadal 63 proc. w porównaniu ze wskaźnikiem w wysokości 75 proc. w przypadku mężczyzn. Wynika to głównie z kryzysu gospodarczego, który spowodował pogorszenie sytuacji mężczyzn na rynku pracy.

• Kobiety nadal ponoszą ciężar niepłatnej pracy w gospodarstwie domowym i na rzecz rodziny. Kobiety poświęcają przeciętnie 26 godzin tygodniowo na opiekę nad członkami rodziny i pracę w gospodarstwie domowym w porównaniu z 9 godzinami, które na te cele poświęcają mężczyźni.

• Kobiety wciąż rzadziej zajmują stanowiska kierownicze. W zarządach największych notowanych na giełdzie spółek zasiada przeciętnie 17,8 proc. kobiet, wśród dyrektorów generalnych 2,8 proc. to kobiety; ponadto zajmują one 27 proc. stanowisk ministerialnych w rządzie i stanowią 27 proc. członków parlamentów narodowych.

• Zgodnie z wynikami pierwszego ogólnounijnego badania dotyczącego przemocy wobec kobiet, przeprowadzonego przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) w oparciu o wywiady z 42 tys. kobiet, co trzecia kobieta (33 proc. badanych) doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej od 15. roku życia.

więcej

Sprawozdanie na temat praw podstawowych i równości płci

Równość kobiet i mężczyzn

 

Kalendarz

Punkty Europe Direct w Polsce

Punkty Europe Direct w Polsce.